Taslamanyň
Aýratynlyklary

Mekdep Maglumat Dolandyryş Ulgamy

Ähli platformalar üçin

Köp taraplaýyn

Gorag üpjünçiligi

AwtomatlaşdyrylanMEKDEBIMIZ BARADA

Balkanabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebi 1951-nji ýyldan bäri hereket edip, 680 orun üçin niýetlenendir. Okuwlar iki salkymda okadylýar, häzir mekdepde 1454 okuwçy okaýar. Mekdebimize 1990-njy ýylyň aprel aýynda nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ady dakyldy, 2018-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan bolsa "Daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredilýan ýöriteleşdirilen umumy bilim berýän orta mekdep derejesi berildi.
Mekdep "Bilim ulgamyny kämilleşdirmek barada çözgütleri amala aşyrmagy - mugallymlar köpçüliginiň jebisliginiň, işjeňliginiň üsti bilen gazanmak" temasynyň üstünde işleýär.

Galereýa


Soňky üstünliklerimiz

Iň oňat taýýarlanylan okuw prezentasiýasy

14 Ýanwar, 2019 ý.

Bäsleşige mekdebimizden jemi 30 mugallym gatnaşyp, olaryň 6-sy Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň “Hormat haty” bilen sylaglandylar. Atabaýew Saparnepes (Iňlis dili) Arazalyýewa Gülüstan (türkmen dili) Sopyýew Sopy (taryh) Setdarow Myratguly (himiýa) Annagulyýew Döwranguly (başlangyç) Annajanowa Arazjemal (başlangyç)

“Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” bäsleşigi

14 Ýanwar, 2019 ý.

“Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şäherde geçirilen döredijilik bäsleşiginde goşgy düzmek boýunça 11-nji synp okuwçysy Weliýewa S. I orun.

"Ýangyn södürijiler" bäsleşigindäki ýeňiş

14 Ýanwar, 2019 ý.

"Ýangyn södürijiler" bäsleşigindäki ýeňişi ýaş nesillere ýangyna garşy göreşmegiň düzgünlerini we usullaryny öwretmegi hem-de olary beden taýdan taplamagy maksat edinen bäsleşikde mekdep okuwçylary öz başarnyklaryny görkezdiler. Gyzykly geçen bäsleşigiň netijesinde 5-nji orta mekdebiň topary beýlekilerden saýlanyp, ýeňiji boldy. Ikinji we üçünji orunlara degişlilikde 3-nji hem-de 2-nji orta mekdepleriň okuwçylary mynasyp boldular.

DowamySoňky goşulan kitaplar

DowamySoňky täzelikler

DIL BILEN DÜNÝÄNI GEZER

14 Ýanwar, 2019 ý.

Gülälek MUKYMOWA, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

ZEHINLI ÝAŞLARYŇ ÜSTÜNLIGI

14 Ýanwar, 2019 ý.

Araphan ERNIÝAZOW, Kaka etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň mugallymy. “Nesil” gazeti,

Daşary syýasatyň täze ugurlary

14 Ýanwar, 2019 ý.

Sülgün NEPESOWA, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymy. “Nesil” gazeti,

Dowamy